Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2012

6218 fb9c 500
W imieniu Gospodarza Koła, pragnę poinformować, że to logo ma charakter nieoficjalny i nie jest ono w żaden sposób zaaprobowane przez Zarząd Koła.
Reposted byverukoauruniamydlanyrozpylaczrondineplokinlortwnukandrewmylesgroznywombatfretkainzynierPaseroVirusZircontoxicsoulmyinspirationhabergieerzetkascorpixmatkaboskazuposkaidz-pan-w-cholereFalloutsoupmyszorbarte9maraskowaRevvkacrewpeople-errormaciekplukaszfranciszektheoristplwnuknieobecnoschappykokeshiduracelloscarioczochrakcoterazinaczejkucykvolalanduakarethuskovcoffeandunicornsemciuthemightymindfuckuszatymushupudddingHypothermiasmoke11lipt0npilkunnussijamymajoafektulahardkorweyzbiorliterekcoffeandunicornszycienakrawedziisnotcominghomeyorupobehederemusztardagedmimolkasztandungentawalternatywniehornypigeonsmoke11gromokosmata

April 16 2012

9653 5fc4 500
Testowanie nowych technologii w KSI.
Reposted fromveruko veruko

October 02 2011

September 07 2011

Reposted fromallain allain viaplokin plokin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl